Πληρωμές που ξεπερνούν τα 2.180.000 ευρώ πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στο νομό Ροδόπης

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με ικανοποίηση ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, προοδευτικά από 29 Απριλίου και μέχρι την 4ηΜαΐου 2013 πραγματοποιεί πληρωμές στο νομό Ροδόπης συνολικού ποσού που ξεπερνά τα 2.180.000 ευρώ οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν στα εξής:

1. Συνδεδεμένη στρεμματική ενίσχυση βαμβακιού, β φάση 874. 960 ευρώ.

2. Πρόσθετη ενίσχυση –Άρθρο 68 Καν (ΕΚ) 73/2009 μέτρο 5, αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών αιγοπρόβειου κρέατος 435.253 ευρώ.

3. Πρόσθετη ενίσχυση –Άρθρο 68 Καν (ΕΚ) 73/2009 μέτρο 4, αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες 481.064 ευρώ.

4. Ενιαία ενίσχυση 2012 95.024 ευρώ.

5. Πρόσθετη ενίσχυση –Άρθρο 68 Καν (ΕΚ) 73/2009 μέτρο 2, βελτίωση σκληρού σίτου 294.527 ευρώ.

Επιπλέον πληρώθηκαν de minimis ενίσχυση για τους πτηνοτρόφους και κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και οι εκκρεμότητες πληρωμών έτους 2008.